Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
Storck Sp. z o.o. (zwana dalej „Storck”) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych a więc gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje Państwa dane wyłącznie zgodnie ze standardami określonymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Storck jest administratorem danych i ponosi odpowiedzialność za dane osobowe. Nasze dane kontaktowe:

Storck Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa, Polska
Adres mailowy: odo@pl.storck.com


Jeżeli na tej stronie internetowej znajdują się odnośniki do innych stron internetowych, niniejszy dokument nie dotyczy gromadzenia i wykorzystywania danych na stronach, do których prowadzą te odnośniki, ponieważ Storck nie ma żadnego wpływu na ich ustawienia i zawartość.
2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych

2.1 Kategorie danych osobowych
Storck gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące dane osobowe odpowiadające czynnościom realizowanym przez Państwa na naszej stronie internetowej: adres IP oraz rodzaj i zakres elementów (przyciski, strony internetowe), do których uzyskują Państwo dostęp; ponadto, dzień i godzinę uzyskania dostępu a także – jeśli wprowadzają Państwo te dane poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na naszej stronie (np. formularz kontaktowy lub formularz rejestracji udziału w konkursie) – zwrot grzecznościowy, imiona i nazwisko, a także adres mailowy oraz numer telefonu.
2.2 Korzystanie ze strony internetowej
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, tymczasowo przetwarzane są dane dotyczące połączenia (w szczególności: adres IP, ostatni odwiedzony adres URL, godzina i data odwiedzin oraz otwierane pliki). Przetwarzamy dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym do obsługi wizyty na naszej stronie internetowej (co stanowi nasz uzasadniony interes).

Jeżeli przekażą nam Państwo dane osobowe poprzez wypełnienie formularzy na naszej stronie internetowej (np. formularza kontaktowego), przetworzymy Państwa dane, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie lub, jeśli to konieczne, aby zawrzeć z Państwem umowę, zwłaszcza w kontekście konkursów, w których bierzecie Państwo udział

Nieprzekazanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z określonych funkcji naszej strony internetowej (np. nie będą mogli Państwo wziąć udziału w konkursie oferowanym na stronie). Nie wynikają z tego tytułu żadne inne konsekwencje.

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem.
2.3 Analiza do celów marketingowych i optymalizacji zawartości strony internetowej (Piwik PRO)
Na stronach internetowych Storck dane dotyczące Państwa aktywności są przetwarzane w celach marketingowych i optymalizacyjnych, z wykorzystaniem technologii Piwik PRO, stanowiąc tym samym uzasadniony interes naszej firmy. W tym celu, profile użytkowników zawierające dane wymienione w punkcie 2.2 oraz dane dotyczące Państwa aktywności na stronie (w szczególności odwiedzane strony, klikane przyciski i inne elementy wraz z czasem, kiedy ich użyto) są stworzone pod pseudonimem. Profile nie będą zawierać danych identyfikujących Państwa bezpośrednio (jak np. imię); nie będą też z tymi danymi powiązane w żaden sposób.

W celu ułatwienia analizy użytkowania, pliki cookies (patrz pkt 2.4) mogą zostać zastosowane, aby rozpoznać Państwa przeglądarkę. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, są Państwo informowani o wykorzystywaniu plików cookies (pkt. 2.4). W punkcie 2.4 mogą się Państwo zapoznać z procedurą wycofania zgody na użycie plików cookies oraz przeglądania strony bez użycia tych plików. Jeżeli chcą Państwo dokonać dezaktywacji plików cookies, zastosowanych do analizy opisanej w niniejszym akapicie, prosimy o zastosowanie następującego rozwiązania.

Mogą Państwo w dowolnym momencie dezaktywować analizę danych użytkowania w profilach, tworzonych pod pseudonimem, z wykorzystaniem technologii Piwik PRO. Można tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszy to zaznaczenie opcji zablokowania śledzenia w Państwa wyszukiwarce (w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem helpdesk wybranej przez Państwa przeglądarki). Mogą też Państwo skorzystać z poniższego rozwiązania:

Prosimy o kliknięcie w poniższy link, ustanawiając plik cookie, wskazujący Państwa wybór, by nie podlegać śledzeniu z użyciem technologii Piwik PRO:
2.4 Pliki Cookies
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, widnieje tam informacja, iż korzystamy z plików cookies w celu poprawy funkcjonalności i wsparcia analizy użytkowania naszej strony internetowej (patrz pkt 2.3). Informujemy także, że korzystając z zasobów naszej strony internetowej tym samym wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z pkt 2.3 i 2.4.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwera www do Państwa przeglądarki i przechowywane na dysku twardym Państwa komputera. To umożliwia nam rozpoznanie ponownych wejść z Państwa komputera. W ten sposób zapewniamy lepszą funkcjonalność strony i przeprowadzamy analizy stron www w dobrze pojętym interesie firmy, zgodnie z pkt. 2.3. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies.

Po wyrażeniu na naszej stronie internetowej zgody na wykorzystywanie plików cookies, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Szczególnie w celu dezaktywacji plików cookies (oraz analizy danych użytkowania) prosimy o zapoznanie się z instrukcjami w punkcie 2.3. Mogą też Państwo w dowolnym momencie dezaktywować pliki cookies w ustawieniach Państwa przeglądarki oraz/lub usunąć pliki cookies z dysku twardego, korzystając z funkcji menu przeglądarki.

Ponadto, w celu ochrony prywatności, mogą Państwo zainstalować w Państwa przeglądarce ‘wtyczkę’, która uniemożliwia śledzenie i/ lub wykorzystywanie pokrewnych plików cookies.
2.5 Przekazywanie danych stronom trzecim
Strona internetowa firmy Storck jest obsługiwana przez AUGUST STORCK KG (z siedzibą w Berlinie, ul. Waldstrasse 27, 13403 Berlin), będącego podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone na stronie internetowej. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że wymaga tego odpowiedź na Państwa wniosek (np. gdy wypełnią Państwo formularz kontaktowy, prosząc o informację pochodzącą od innej spółki grupy Storck).
2.6 Usuwanie danych
Państwa dane zostaną usunięte, gdy ich przetwarzanie nie będzie wymagane do osiągnięcia realizowanych celów i gdy nie zaistnieją przesłanki natury prawnej do zachowania tychże danych.
2.7 Bezpieczeństwo danych
W celu ochrony Państwa danych przed utratą, naruszeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem, Storck podjął wszelkie niezbędne do tego celu środki organizacyjne I techniczne. Nasi pracownicy oraz osoby zaangażowane w proces przetwarzania danych są zobligowani do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych oraz do zachowania poufności danych osobowych. Są oni odpowiednio przeszkoleni względem zgodności zarówno z wewnętrznymi jak i zewnętrznymi standardami bezpieczeństwa, w ramach wszystkich procesów ochrony danych w Storck.

W celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników stosujemy bezpieczną metodę przesyłu online, tzw. transmisję SSL. Można ją rozpoznać poprzez dodanie litery ‘s’ na końcu http://, stąd otrzymujemy: https://, jednocześnie pokazuje się nam symbol zamkniętej, zielonej kłódki. Klikając na tę kłódkę, otrzymują Państwo informację na temat zastosowanego certyfikatu SSL. Sposób przedstawienia tego symbolu zależy od posiadanej przez Państwa wersji przeglądarki. Stosowanie szyfrowania SSL zapewnia pełną i zaszyfrowaną transmisję danych.
2.8 Przyciski społecznościowe
Stosujemy tzw. metodę dwóch kliknięć, co oznacza, że samo wejście na stronę nie oznacza przekazania danych osobowych stronom trzecim. Jedynie jeśli klikniecie Państwo jeden z przycisków społecznościowych do udostępniania treści, informacja zostanie przekazana do odpowiedniego operatora.

Aktywując przycisk społecznościowy, odpowiedni operator otrzymuje informację, iż Państwa przeglądarka odnotowała wejście na konkretną stronę naszego portalu. Dzieje się tak również, jeśli nie mają Państwo konta u tego operatora lub nie są Państwo zalogowani na swoje konto. Informacja ta jest bezpośrednio przekazywana przez Państwa przeglądarkę do serwera operatora, np. w Stanach Zjednoczonych, i tam też jest przechowywana.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto u danego operatora, bezpośrednio operator przypisuje wizytę na naszej stronie do Państwa konta. Jeśli zaistnieje w oknie dialogowym mediów społecznościowych jakaś interakcja (np. zostawią Państwo swój komentarz), informacja ta trafi bezpośrednio do serwera tegoż operatora i tam będzie przechowywana. Ponadto, informacja ta będzie widoczna na stronie operatora i będzie widoczna w Państwa kontaktach. Jeśli nie chcą Państwo, aby operator przypisał dane, zgromadzone podczas wizyty na naszej stronie do Państwa konta, należy wylogować się z konta przed pierwszym zastosowaniem ‘wtyczki’.

Aby uzyskać informację na temat celu i okresu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych przez operatora, a także w odniesieniu do Państwa praw z tym związanych oraz opcji konfiguracji umożliwiających ochronę prywatności, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odnośnych operatorów.

Poniżej adresy odpowiednich operatorów oraz adresy internetowe, gdzie znajdą Państwo ich politykę prywatności:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
http://www.facebook.com/policy.php/

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy/

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
3. Państwa prawa w zakresie danych osobowych
Prawo ochrony danych przewiduje kilka praw w zakresie danych wpływających na Państwa jako osoby (tzw. prawa osób, których te dane dotyczą Jest to prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby i przez nas przechowywanych oraz prawo do sprostowania, usuwania i ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz do wycofania zgody na przetwarzanie. Kwestia tego, czy i w jakim stopniu takie prawa zostaną ustalone w każdym przypadku oraz jakie warunki mają zastosowanie – podlega prawu (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE dodatkowo zapewnia Państwu prawo do przenoszenia danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Co więcej, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże, jeśli mają Państwo pytania lub chcą złożyć skargę na Storck dotyczącą ochrony danych, zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze Storck Sp. z o.o. na adres ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa, odo@pl.storck.com.
4. Brak zautomatyzowanych decyzji indywidualnych
Storck nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanych decyzji indywidualnych.
5. Zmiana polityki prywatności
Nowe wymogi prawne, decyzje biznesowe lub nowe rozwiązania technologiczne mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w naszej polityce prywatności. W związku z powyższym, niniejsza polityka będzie dostosowywana. Na naszej stronie internetowej będą mogli Państwo zawsze znaleźć aktualną wersję polityki.